Wolff-Parkinson-White (WPW) ECG (Example 3)

ECG Findings:

1. Normal Sinus Rhythm

2. Wolff-Parkinson-White (WPW) Syndrome